The Hong Kong Watch Auction: TWO: Hong Kong Auction Tuesday, May 31, 2016 | Phillips

The Hong Kong Watch Auction: TWO

Hong Kong Auction 31 May 2016