Awakened by nature: Li Shurui & Shi Zhiying, PhillipsX + White Space | Phillips

Awakened by nature: Li Shurui & Shi Zhiying, PhillipsX + White Space